• WELCOME to the Roman Catholic Churches of Unionville & Farmington